Menú Cerrar

Clinical Risk Factors and Prognostic Impact of Osteoporosis in Patients With Chronic Heart Failure

Satoshi Katano 1, Toshiyuki Yano 2, Takanori Tsukada 3, Hidemichi Kouzu 2, Suguru Honma 4, Takuya Inoue 1, Yuhei Takamura 1, Ryohei Nagaoka 1, Tomoyuki Ishigo 5, Ayako Watanabe 6, Katsuhiko Ohori 2 7, Masayuki Koyama 2, Nobutaka Nagano 2, Takefumi Fujito 2, Ryo Nishikawa 2, Hiroyuki Takashima 8, Akiyoshi Hashimoto 2 9, Masaki Katayose 10 11, Tetsuji Miura 2 Circ J2020 Oct 28. doi: 10.1253/circj.CJ-20-0593. …